Formulář pro klienty mladší 18-ti let


Prohlášení zákonných zástupců pro nezletilé: tetování


Souhlasím s tím, aby si můj nezletilý/á syn/dcera .....................................................


narozen/a dne ...................................... nechal/a aplikovat trvalé tetování v tetovacím studiu p-ink tattoo.

Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že můj syn/dcera netrpí žádnými zdravotními obtížemi, které by mohly negativně ovlivnit aplikaci či proces hojení tetování (epilepsie, cukrovka, porucha imunity či srážlivosti krve, alergie, nízký tlak). Pokud zde nějaké obtíže či nemoci jsou, zavazuji se, že o nich bude tatér/tatérka před zákrokem informován/a. Uvědomuji si, že v opačném případě hrozí možnost zdravotních komplikací.

Vypište případné zdravotní obtíže:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Zavazuji se, že budu dbát na dodržování zásad péče o tetování (viz. www.p-ink-tattoo.cz) a že pokud i přes jejich dodržení dojde k jakýmkoli zdravotním potížím, které by mohly být přímým důsledkem aplikace tetování, budu neprodleně telefonicky kontaktovat studio P-inK Tattoo.

Místo tetování ..................................................... (rameno, záda apod.)

Motiv tetování ..................................................... (barevný drak, černobílá květina apod.)

V .................................... dne ......................................

Telefon na rodiče/zákonného zástupce .................................................................

Jméno rodiče/zákonného zástupce ........................................................................

Podpis rodiče/zákonného zástupce .......................................................................

P-inK Tattoo si vyhrazuje právo před aplikací tetování telefonicky informovat podepsaného rodiče, popřípadě ho vybídnout, aby byl u tetování přítomen. Toto vše je z důvodu, aby nedocházelo k následným právním komplikacím.